top of page
Image by razvanux

OVER ONS

Food Council Metropoolregio Amsterdam

De Food Council voor de Metropoolregio Amsterdam, kortweg Food Council MRA is een non-profit organisatie die werkt aan een duurzame, gezonde voedsel omgeving beschikbaarheid en betaalbaar voor iedereen. Door middel van verschillende soorten projecten koppelen wij initiatieven van burgers, ondernemers en de overheid aan elkaar om gezamenlijk oplossingen voor het voedselvraagstuk te bedenken. Het biedt een ontmoetingsplek voor burgerinitiatieven, ondernemers en overheden. Deelnemende partijen slaan de handen ineen  om gezamenlijk oplossingen voor het voedselvraagstuk te bedenken.

Het voedselvraagstuk

Ons dagelijks eten geeft reden tot zorg. Veel van de producten in de schappen van de supermarkt hebben een wereldreis achter de rug. De ingrediënten van een doorsnee warme maaltijd hebben gezamenlijk 30.000 km afgelegd. De productie en verwerking van voedsel is verantwoordelijk voor 35% van alle broeikasgassen. Zwaarlijvigheid is een van de grootste menselijke plagen van deze tijd, nota bene naast ondervoeding.

Ons voedselsysteem is niet duurzaam, levert te vaak ongezonde voeding en goede voeding blijft te vaak buiten het bereik van mensen met een laag inkomen. Een groeiend aantal bewoners van de Metropoolregio Amsterdam laat blijken dat ze meer zeggenschap wensen te krijgen over hun dagelijks eten. De Food Council MRA helpt bij de reparatie van het systeem.  

Ambitie

De Food Council wil een voortrekkersrol vervullen in de overgang naar een duurzaam, gezond, transparant en rechtvaardig voedselsysteem in de metropoolregio. Zij brengt doeners en denkers uit stad en land, uit verschillende steden en dorpen, uit diverse sectoren en disciplines samen om kansen in kaart te brengen, projecten op te starten en gevraagd en ongevraagd advies te geven aan overheden, bedrijven en burgers.

Systemische benadering

Vanwege de complexiteit wordt het geheel van activiteiten rond voedsel aangeduid als een systeem. Het gaat om productie, consumptie, transport, verwerking, grondgebruik, milieu, water, gezondheid en nog veel meer. Als je aan één draadje in de kluwen trekt, komt er veel in beweging. Food Council MRA pleit voor een systeembenadering waarin samenhang tussen de elementen veel aandacht krijgt.

 

De keten omvat de belangrijkste stadia in de cyclus van productie tot en met de verwerking van overblijfselen tot nieuwe grondstoffen. Ketenpartijen zijn, onder meer, boeren, banken, vervoerders, industrie, horeca, consumenten en recycling. Naast de ketenpartijen zijn binnen het voedselsysteem ook bestuurders, betrokken burgers, milieuactivisten, onderwijs, onderzoek en gezondheidszorg actief.

 

Regionaal perspectief

 

De Food Council kijkt naar het voedselsysteem door een regionale bril. De stad Amsterdam en haar regio staan bol van initiatieven, netwerken, ambities en creativiteit. Een koppeling van de potenties van de steden met het landelijke gebied levert nieuwe mogelijkheden en kansen op. De Food Council overbrugt de kloof tussen spelers met een globale en een lokale blik. Ze zoekt slimme verbindingen tussen oude en nieuwe partijen in de voedselketen. 

 

 

Burgerinitiatief

 

Burgerinitiatieven vormen smeerolie voor de omwenteling in het voedselsysteem. Die omwenteling vraagt om een open communicatiekanaal tussen oude en nieuwe spelers; zoals groene start-ups, voedselcoöperaties, gemeenschappelijke stadstuinen en initiatieven tegen voedselverspilling. 

Verbinden en faciliteren

De Food Council wil een voortrekkersrol vervullen in de overgang naar een duurzaam, gezond, transparant en rechtvaardig voedselsysteem in de metropoolregio. Ze brengt doeners en denkers uit stad en land, uit verschillende steden en dorpen, uit diverse sectoren en disciplines samen.  De Food Council brengt kansen in kaart, bedenkt projecten en geeft advies aan overheden, bedrijven en burgers.

Doelstellingen

 

We streven een duurzamer, gezonder, transparanter en rechtvaardiger voedselsysteem na door:

 • Verbeteren van de toegankelijkheid en betaalbaarheid van goed eten voor alle inwoners van de regio.

 • Realisatie van een duurzame regionale logistiek dat het landelijk gebied verbindt met de steden.

 • Behoud van agrarisch landschap in de metropoolregio en verhoging van de kwaliteit van groen in de steden.

 • Natuur-inclusieve productie van agrarische producten.

 • Versterking en vernieuwing van de regionale economie en toepassing van het circulariteitsprincipe. 

 • Herstel van biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid.

 • Betrekken van zoveel mogelijk groepen binnen de samenleving.

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
bottom of page