Image by Fabian Blank

FOOD FUND

Food Fund (Regionaal Voedselfonds MRA) 

Food Fund MRA (FF MRA) is een initiatief vanuit Food Council MRA om een zelfstandig thematisch gebiedsfonds (revolving fund) in het leven te roepen voor vernieuwing van het voedselsysteem in de Metropoolregio Amsterdam. Het fonds is bedoeld voor ondersteuning van projecten die bijdragen aan meer duurzame en gezonde voeding en waarvan de producten betaalbaar zijn voor iedereen. Die steun kan betrekking hebben op alle aspecten van de voedselketen en op alle soorten van activiteiten.

   

FF MRA biedt haar diensten aan voor de bundeling van geldstromen die nu via diverse kanalen verlopen; zoals doelsubsidies, buurtfondsen en legaten. Daarnaast kan het fonds worden gevoed met de inleg van belanghebbenden en contributies van sympathisanten. De meerwaarde van een voedselfonds is de afstemming van uiteenlopende bijdragen tot een samenhangende impuls aan de noodzakelijke vernieuwing van het voedselsysteem met als trefwoorden: samenhang en gebiedsgerichtheid. In de geest van de Omgevingswet stelt het fonds burgers in staat om zeggenschap te krijgen over hun voeding en de kwaliteit van de omgeving waar het voedsel wordt geproduceerd en geconsumeerd. Het fonds levert een bijdrage aan de toegankelijkheid van goede voeding voor alle geledingen van de regionale gemeenschap. Voedsel wordt opgevat als een gemeen goed (commons) waaraan ieder lid een bijdrage kan leveren naar eigen behoefte.

Vorm en middelen

 

Het fonds zal worden ondergebracht in een passende rechtsvorm en professioneel worden aangestuurd. De werving van middelen neemt een aanvang nadat het organisatorische fundament is afgerond en de 'governance' volledig is uitgewerkt. Dit impliceert transparantie, juridische soliditeit, en betrouwbaarheid van bestuur en ondersteuning. 

 

Tot op heden hebben in 2018, 2019 en 2020 verkennende besprekingen plaatsgevonden tussen de initiatiefnemers en potentiële partners; waaronder banken, overheden, filantropische instellingen, burgerinitiatieven, consultants en vermogende particulieren. De initiatiefnemers overwegen om samen met enkele belangstellende partijen in 2020 een coöperatie in het leven te roepen waarbinnen het fonds kan rijpen. Het streven is erop gericht om zoveel mogelijk synergie te bereiken door samenwerking met vergelijkbare initiatieven.

 

Contactpersonen: Jeffrey Spangenberg, tel. 0650278920

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest

Copyright © 2020 Food Council MRA 

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest

CONTACT

ANFP

amsterdamnetwork4foodplanning@gmail.com 

CONTACT

Food Council MRA

info@foodconcilmra.nl

jeffrey@foodcouncilmra.nl   +31 6 5027890

arnold@foodcouncilmra.nl   +31 6 27159287