top of page

SCHOOL OF FOOD

School of Food

 

School of Food is een initiatief van de Food Council MRA om een regionaal kennis- en dataplatform op te richten voor de ondersteuning van de vernieuwing van het voedselsysteem. Een nieuw voedselsysteem zorgt voor duurzame productie, gezonde voeding en beschikbaarheid ervan voor alle bevolkingsgroepen.

De School of Food zal stap voor stap worden opgebouwd en vormt een aanvulling op bestaande reguliere kennisinstellingen. In de startfase is het (nog) geen fysieke entiteit met een gebouw en een reguliere staf maar een digitale gemeenschap. De School of Food behoort naar de opvattingen van de initiatiefnemers de vorm van een coöperatieve onderneming aan te nemen. Dit initiatief staat of valt bij een vergaande vorm van samenwerking om  gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor het delen van kennis en hulpbronnen.

De doelstellingen zijn:

  • het genereren van interdisciplinaire kennis over het regionale voedselsysteem;

  • het beter benutten en breed beschikbaar stellen van bestaande kennis en informatie als een vorm van kennisdemocratie;

  • de toegankelijkheid van bestaande informatie en kennis over het regionale voedselsysteem verbeteren voor alle groepen in de samenleving;

  • bevorderen dat data over de verschillende aspecten van het voedselsysteem openbaar worden en gemeenschappelijk gedeeld bezit in de geest van de commonsbeweging. 

Waarom?

 

De gedachte achter dit initiatief is de wens om verspreide data-collecties en versnipperde kennis over technieken, procedures, netwerken, faciliteiten, financiering en logistiek  bij ondernemers en consumentengroepen te bundelen en beschikbaar te stellen voor de leden van een nieuw op te richten coöperatieve organisatie in de Metropoolregio. Dit is een proeve van 'kenniscirculatie' zoals bepleit in het rapport van de WRR 'Naar een Lerende Economie' uit 2013. De gemeenschap waar de kennis wordt gedeeld kan worden aangeduid als een voedselcommon. 

 

In de geest van de commonsbeweging wordt deze kennis vanuit het private domein overgebracht naar het publieke domein. De School of Food werkt naast, maar wel in samenwerking met, de gevestigde kennisinstellingen in de regio aan democratisering van kennis over alle elementen van de voedselketen in het belang van de realisatie van een transitie naar een duurzaam voedselsysteem dat gezonde voeding bereikbaar maakt voor alle inkomensgroepen en culturen in de samenleving.

Dit initiatief richt zich in het bijzonder op ambachtelijke, lokale bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam, welke willen inspelen op de groeiende vraag van consumenten naar pure, gezonde, duurzame en locale producten. Het gebruik van digitale media en samenwerking voor het behalen van schaalvoordelen staan centraal. De juiste middelen zullen in goed onderling overleg door de deelnemers aan de coöperatie nader worden bepaald.

Contactpersoon:  Jeffrey Spangenberg, tel. 0650278920

Field Trip in de natuur
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
bottom of page