top of page

Resultaten Enquête Financieringsmogelijkheden voor lokale voedselvoorzieningen

De resultaten van de enquête, uitgevoerd door HalloBoer in opdracht van Stadslandbouw

Nederland en gefinancierd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in het kader

van het programma DuurzaamDoor, worden hier gepresenteerd en toegelicht. De enquête

was ingezet om een beeld te schetsen over de succes- en faalfactoren voor de financiering

van Voedselinitiatieven van Dichtbij.

Voor lokale voedselinitiatieven, om zowel op te starten en te overleven, is externe

financiering een belangrijke sleutel tot succes. Daarnaast spelen onder andere goede

communicatie, een divers team, de beschikbaarheid van middelen en diensten, en een goed

netwerk een belangrijke rol.


Succes en falen

De belangrijkste succesfactoren die lokale voedselinitiatieven hebben geholpen, betreft de

marketing en communicatie, het hebben van een goed team, betrokkenheid en draagvlak,

en toegang tot (financiële) middelen en diensten, respectievelijk. Voor een lokaal initiatief

om vruchtbaar te kunnen zijn, zijn menskracht, een locatie, kennis en financiering cruciaal.

Financiering betreft in dit geval een startbudget, ondersteuning en eigen geld.

De belangrijkste faalfactoren blijkt het gebrek aan inzet en de beschikbaarheid van arbeid te

zijn, de problemen met beleid en regelgeving en de toegang tot financiële diensten,

respectievelijk. Ervaring met een niet-meewerkende overheid ondervindt een vijfde van de

respondenten en is daarom een belangrijk inzicht om mee te nemen in verder onderzoek.


Lokale externe partijen

Iets meer dan de helft van de respondenten van de enquête wordt ondersteund door

externe partijen, dat voornamelijk de vorm heeft van donaties, subsidies, leningen en

beschikbaar gestelde grond. De ondersteunende partijen die hierbij betrokken zijn, zijn o.a.

de gemeente, stichtingen en verenigingen, bedrijven en particulieren. Banken, het

ministerie en de provincie spelen een minder grote rol. Uit de antwoorden is verder

gebleken dat lokale initiatieven ook vaak lokale ondersteuning ontvangen. Verder is in 79%

van de gevallen van financiële ondersteuning deze erg belangrijk, in 49% van de gevallen

zelfs cruciaal, voor het slagen van het voedselinitiatief.


Financiering vormt een uitdaging voor het slagen van het merendeel van de lokale

initiatieven. Daarom is er verdiepend onderzoek nodig om meer inzicht te krijgen in de

exacte toepassing en vorm van financiële ondersteuning, onder welke voorwaarden en

welke andere factoren ook een rol spelen.

Comments


  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
bottom of page